Dies mediaevales 2019

Jyväskylä 28.-30.3.2019

(Svenska/English)

Dies Mediaevales on joka toinen vuosi järjestettävä monitieteinen ja kansainvälinen tutkijatapaaminen, joka kokoaa yhteen keskiajan tutkimuksen edustajat Suomen eri yliopistoista ja tieteenaloilta filologeista arkeologeihin ja taidehistorioitsijoista historian tutkijoihin. Konferenssin ohjelmassa yhdistyvät keynote-esitelmät, konferenssiesitelmät ja paneelikeskustelut, joissa käsitellään yksittäisiä tutkimusaiheita ja tieteenalan yleisiä trendejä. Konferenssikielinä toimivat suomi, ruotsi ja englanti. Konferenssin yhteydessä jaetaan myös Glossa ry:n myöntämä Valoisa keskiaika -palkinto.

Järjestyksessään 15. Dies Mediaevales -konferenssi järjestetään Jyväskylän yliopistossa 28.-30.3.2019. Konferenssin järjestävät yhteistyössä Suomen keskiajantutkimuksen seura Glossa ry., Jyväskylän yliopiston keskiajan tutkimusryhmä Ramus virens – JYU Medieval Studies, Jyväskylä yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos sekä Lamemoli-projekti (SA ja JY no.307635, 2017-2018).

Kevään 2019 konferenssin teemana on Kriisit. Teeman kautta voidaan tarkastella yksilöiden ja yhteisöjen varautumista ja vastaamista niin aineellisiin kuin aatteellisiinkin kriiseihin. Otsikko on tarkoituksellisen väljä, jotta se kattaa mahdollisimman monet tutkimusaiheet ja -alat. Toivotamme tervetulleiksi esimerkiksi esitelmät ja temaattiset sessiot, jotka tarkastelevat teemaa mm. luonnontieteiden, filosofian, kirjallisuuden, kuvataiteen ja uskonnon näkökulmista. Aihe käsittää niin ikään historiallisen muutoksen ja pysyvyyden tematiikat sekä medievalismin näkökulman. Teemaa voi lähestyä myös tutkimuksellisesti tarkastellen esimerkiksi historiografisia ja metodologisia murroksia. Esitelmistä koostetaan kaksi vertaisarvioitua konferenssijulkaisua. Näistä laajempi julkaistaan Miratorissa (Jufo 1) ja taidehistoriaan keskittyvä suppeampi erikoisnumero Tahitissa (Jufo 1).

Teeman eri puolia valottavat keynote-luennoitsijat, professori Albrecht Classen (University of Arizona, USA), dosentti Janne Harjula (Turun yliopisto) ja dosentti Virpi Mäkinen (Helsingin yliopisto).

Lisätietoja: lauri.ockenstrom@jyu.fi

***

Dies Mediaevales är en mångvetenskaplig och internationell forskarsammankomst som arrangeras vartannat år. Konferensen samlar ihop representanter för medeltidsforskning från olika universitet och vetenskapsområden i Finland: såväl filologer och arkeologer som konsthistoriker och historiker. I konferensprogrammet förenas plenarföredrag, konferensföredrag och paneldiskussioner som behandlar enskilda forskningsämnen och allmänna trender inom forskningsområdet. Konferensspråken är finska, svenska och engelska. I samband med konferensen delas också ut Glossa rf:s hedersomnämnande Valoisa keskiaika (Den ljusa medeltiden).

Den femtonde sammankomsten för Dies Mediaevales anordnas vid Jyväskylä universitet 28–30.3.2019. Konferensen arrangeras i samarbete av Sällskapet för medeltidsforskning Glossa rf, forskargruppen för medeltidsforskning vid Jyväskylä universitet Ramus virens – JYU Medieval Studies, institutionen för språk och kommunikationsstudier vid Jyväskylä universitet samt projektet Lamemoli (Finlands Akademi och Jyväskylä universitet nr 307635, 2017–2018).

Temat för 2019 års konferens är Kriser. Med hjälp av temat kan man granska hur individer och gemenskaper bereder sig på och svarar mot såväl materiella som ideella kriser. Rubriken är avsiktligen bred så att den täcker så många forskningsämnen och forskningsområden som möjligt. Vi välkomnar till exempel föredrag och tematiska sessioner som granskar temat bland annat ur naturvetenskapernas, filosofins, litteraturens, bildkonstens och religionens synvinklar. Ämnet omfattar även den historiska förändringens och kontinuitetens tematik samt frågor förknippade med medievalism. Man kan närma sig temat också forskningsmässigt genom att granska till exempel historiografiska och metodologiska kriser. På basis av föredragen sammanställer vi två referentgranskade konferenspublikationer. Den mer omfattande av dessa publiceras i Mirator (Jufo 1). Därtill kommer ett mer kortfattat specialnummer i Tahiti (Jufo 1) som fokuserar på konsthistoria.

Olika perspektiv på temat anläggs av plenarföreläsarna, professor Albrecht Classen (University of Arizona, USA), docent Janne Harjula (Åbo universitet) och docent Virpi Mäkinen (Helsingfors universitet).

För mer information: lauri.ockenstrom@jyu.fi

***

Dies mediaevales is a biannually held multidisciplinary and international conference that brings together scholars from different Finnish universities and disciplines ranging from archaeology and art history to history and philosophy. The conference program combines keynote lectures, papers and panel discussions about various research projects and disciplinary research trends. The conference languages are Finnish, Swedish and English. Glossa ry. will also award the Valoisa Keskiaika (The Luminous Middle Ages) prize during the conference.

The 15th Dies Mediaevales conference will be held at the University of Jyväskylä on 28-30 March 2019. The conference is organised by Glossa, the Society for Medieval Studies in Finland, Ramus Virens – JYU Medieval Studies (the research group on medieval studies at the University of Jyväskylä), the Department of Language and Communication Studies at the University of Jyväskylä and the Lamemoli project, funded by the Academy of Finland (the Academy of Finland and the University of Jyväskylä, no.307635, 2017-2018).

The theme of the spring 2019 conference is Crises. The theme allows to examine how individuals and communities prepare for and respond to material and ideological crises. The theme is intentionally broad in order to cover as many research subjects and fields as possible. We welcome individual papers and thematic sessions that examine the theme, for example, from the perspective of natural sciences, philosophy, literature, visual arts and religion. The theme also covers historical change and stability as well as medievalism. The theme further allows the examination of historiographical and methodological crises. Selected papers will be published in two peer-reviewed conference publications. The majority of selected articles will be published in Mirator, a multilingual peer-reviewed electronic journal devoted to medieval studies. A special issue with articles focusing on art history will be published in open-access journal Tahiti.

Keynote speakers Professor Albrecht Classen (University of Arizona, USA), Docent Janne Harjula (University of Turku) and Docent Virpi Mäkinen (University of Helsinki) will discuss different aspects of the theme Crises.

For more information, please contact: lauri.ockenstrom@jyu.fi

Kiitämme / Vi tackar / We thank: Tieteellisten seurain valtuuskunta, Jyväskylän yliopisto, KiVi, MutKu, HeLa.

 

(Page created by J. Toivanen)